Tashkent International Tourism Fair Tourism on the Silk Road-2022

Spring in Uzbekistan.